Om cookies

Denna webbplatsen använder cookies för att erbjuda dig en bättre användarupplevelse.
En cookie är ett stycke data som överförs från en webbserver till din webbläsare när du besöker en webbplats. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies, så kommer de lagras i din webbläsare fram till att dess lagringstid är till ända, eller till dess du raderar cookien själv. Du kan ställa in din webbläsare på att tillåta cookies eller inte genom dina webbläsarinställningar.

Nedan förklarar vi vilka cookies som används på vår webbplats och varför vi använder dem.

Cookie Detaljer Namn och Utgångsdatum
Cookie-information Den här cookien använder vi för att se om du godkänt cookieinformationen som visas första gången du besöker vår webbplats. cookie_notice_accepted = inget utgångsdatum
Google Analytics Dessa cookies placeras av vårt analysverktyg “Google Analytics” och används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att förbättra sidan. Dessa cookies kan inte identifiera dig, de samlar in information i anonym form som skickas till, och lagras hos Google på servrar i USA i enlighet med deras rutiner för integritetsskydd. Läs mer om Google Analytics dataskyddspolicy på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 __utma = 2 years
__utmb = 30 minutes
__utmc = End of browser session
__utmz = 6 months
__utmv = 2 years

 

För mer information, kontakta oss på info@soder-reklambyra.se

 

Søder Integritetspolicy


Behandling av personuppgifter

Denna integritetspolicy är tillämplig för varje person som delar personuppgifter direkt eller indirekt med Søder Reklambyrå AB, orgnr 556792-1191, via websidor eller genom kontakt på annat sätt ex telefon eller e-post.

Søder har sitt säte i Sverige och är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft i maj 2018. Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Genom denna Integritetspolicy vill vi visa hur Søder säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning och förklara vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att behandla och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.

 

Personuppgifter

Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person så som till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, och all övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild individ.

 

Søder är personuppgiftsansvarig alternativt personuppgiftsbiträde

Søder kan vara både personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. Samarbetspartners (kunder och leverantörer) som hanterar personuppgifter för Søders räkning (eller vice versa) undertecknar alltid s.k. personuppgiftsbiträdesavtal för att garantera en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos de bolag som vi samarbetar med.

 

Søders behandling av dina personuppgifter

Søder samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter om dig som du själv lämnar till Søder, som Søder behöver för att kunna utföra tjänster enligt lagar och/eller avtal och för att kunna fullfölja sina skyldigheter mot dig. Insamlingen sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med oss via våra plattformar i sociala medier eller lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon. Med behandling av personuppgifter menas varje användning av personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering, sammanställning, lagring och utlämnande av personuppgifter eller en kombination av dessa.

Här följer en kort beskrivning av begrepp som används nedan.

  1. Person- och kontaktinformation: Namn, titel, företag, adress, e-postadress och telefonnummer.
  2. Tekniska data: IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation.
  3. Ärendeinformation: Uppgifter som du lämnar när du kontaktar oss angående synpunkter, offertförfrågan, jobbansökan m.m.
  4. Personlig information: Personlig information som framgår av sociala medier, i personligt brev och CV.

Vilka personuppgifter Søder samlar in om dig, för vilka ändamål Søder använder och avser behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund som Søder har för respektive behandling följer av tabellen nedan. Personuppgifterna i tabellen behandlas av Søder, eller deras respektive underbiträden.

 

Kategorier av personuppgifter Ändamål för behandlingen Laglig grund
Person- och kontaktinformation För att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som du har beställt och administrera vårt avtal med dig eller det bolag som du representerar. Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal som har ingåtts med Søder
Person- och kontaktinformation För att vi ska kunna kommunicera med dig när du kontaktar oss via brev, telefon, e-post eller via våra sociala medier. Fullgörande av avtal, alternativt berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, t.ex. när du har begärt en offert på en tjänst eller i övrigt har synpunkter på eller frågor om Søders tjänster och tjänsteutbud
Person- och kontaktinformation Uppfylla krav enligt lag, t.ex. bokföringskrav. Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra lagkrav.
Person- och kontaktuppgifter Ärendeinformation Personlig information När du kontaktar oss via våra digitala kanaler för att söka jobb som, kommer dina kontaktuppgifter samt information om ärendet att behandlas av oss. Samtycke. Den jobbsökandes samtycke är en förutsättning för att vi ska kunna behandla ansökan, samt för att eventuellt kunna återkomma med ett jobberbjudande.
Person- och kontaktuppgifter För marknadsförings- ändamål, däribland för marknadsföring via post eller e-post. Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för Søders berättigade intresse av att utveckla sina produkter och tjänster samt att attrahera flera kunder
Tekniska data För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster samt för att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på. Berättigat intresse Behandlingen är nödvändig för Søders berättigade intresse av att utveckla sina digitala tjänster i syfte att attrahera fler kunder.

 

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lag. De lagliga grunder som finns för behandling av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att Søder ska kunna fullgöra ett avtal, behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den enskilde, eller att behandling sker med stöd av den enskildes samtycke eller en intresseavvägning. Vi behandlar dina personuppgifter då vi har ett legitimt och berättigat intresse för detta, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare via webben eller sociala medier, eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler, en så kallad intresseavvägning. Om ändamålet för att behandla dina personuppgifter kräver ditt samtycke enligt tillämplig lagstiftning, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, normalt genom att du aktivt får klicka i en ruta i ett formulär eller ge samtycke via mail. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på den e-postadress som framgår under stycket ”Kontaktinformation” nedan.

 

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Søders rättsliga skyldigheter, t.ex. tillhandahålla beställd tjänst, tillvarata synpunkter, hantera klagomål eller reklamationer, följa lagstiftning, mm.

 

Skydd av personuppgifter

Vi är mycket måna om att hålla en hög säkerhet för dina personuppgifter och vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning, radering eller förstörelse. Såväl personuppgifter som övrig information om våra intressenter och kunder behandlas konfidentiellt. Søder kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder Søder sig av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Søders säkerhetsrutiner uppdateras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

 

Dina rättigheter – rätt till information samt klagomål

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Du har, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till Søder på den e-postadress som anges nedan under stycket ”Kontaktinformation”. Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Søder kommer att på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Søder är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av Søder, eller frågor om denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta Søder på den e-postadress som anges nedan under stycket ”Kontaktinformation”. Vänligen kontakta Søder om du är missnöjd med Søders behandling av dina personuppgifter, så kommer Søder att göra sitt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktig för Søder, och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på ett relevant och säkert sätt. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

 

Kontaktinformation

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: info@soder-reklambyra.se

 

Senast uppdaterad 180517

Om cookies

Denna webbplatsen använder cookies för att erbjuda dig en bättre användarupplevelse.
En cookie är ett stycke data som överförs från en webbserver till din webbläsare när du besöker en webbplats. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies, så kommer de lagras i din webbläsare fram till att dess lagringstid är till ända, eller till dess du raderar cookien själv. Du kan ställa in din webbläsare på att tillåta cookies eller inte genom dina webbläsarinställningar.

Nedan förklarar vi vilka cookies som används på vår webbplats och varför vi använder dem.

Cookie: Cookie-information
Detaljer: Den här cookien använder vi för att se om du godkänt cookieinformationen som visas första gången du besöker vår webbplats.
Namn och Utgångsdatum: cookie_notice_accepted = inget utgångsdatum

Cookie: Google Analytics
Detaljer: 
Dessa cookies placeras av vårt analysverktyg “Google Analytics” och används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att förbättra sidan. Dessa cookies kan inte identifiera dig, de samlar in information i anonym form som skickas till, och lagras hos Google på servrar i USA i enlighet med deras rutiner för integritetsskydd. Läs mer om Google Analytics dataskyddspolicy på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Namn och Utgångsdatum:
__utma = 2 years
__utmb = 30 minutes
__utmc = End of browser session
__utmz = 6 months
__utmv = 2 years

För mer information, kontakta oss på info@soder-reklambyra.se

 

Søder Integritetspolicy


Behandling av personuppgifter

Denna integritetspolicy är tillämplig för varje person som delar personuppgifter direkt eller indirekt med Søder Reklambyrå AB, orgnr 556792-1191, via websidor eller genom kontakt på annat sätt ex telefon eller e-post.

Søder har sitt säte i Sverige och är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft i maj 2018. Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Genom denna Integritetspolicy vill vi visa hur Søder säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning och förklara vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att behandla och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.

 

Personuppgifter

Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person så som till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, och all övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild individ.

 

Søder är personuppgiftsansvarig alternativt personuppgiftsbiträde

Søder kan vara både personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. Samarbetspartners (kunder och leverantörer) som hanterar personuppgifter för Søders räkning (eller vice versa) undertecknar alltid s.k. personuppgiftsbiträdesavtal för att garantera en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos de bolag som vi samarbetar med.

 

Søders behandling av dina personuppgifter

Søder samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter om dig som du själv lämnar till Søder, som Søder behöver för att kunna utföra tjänster enligt lagar och/eller avtal och för att kunna fullfölja sina skyldigheter mot dig. Insamlingen sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med oss via våra plattformar i sociala medier eller lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon. Med behandling av personuppgifter menas varje användning av personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering, sammanställning, lagring och utlämnande av personuppgifter eller en kombination av dessa.

Här följer en kort beskrivning av begrepp som används nedan.

  1. Person- och kontaktinformation: Namn, titel, företag, adress, e-postadress och telefonnummer.
  2. Tekniska data: IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation.
  3. Ärendeinformation: Uppgifter som du lämnar när du kontaktar oss angående synpunkter, offertförfrågan, jobbansökan m.m.
  4. Personlig information: Personlig information som framgår av sociala medier, i personligt brev och CV.

Vilka personuppgifter Søder samlar in om dig, för vilka ändamål Søder använder och avser behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund som Søder har för respektive behandling följer av tabellen nedan. Personuppgifterna i tabellen behandlas av Søder, eller deras respektive underbiträden.

 

Kategorier av person-uppgifter Ändamål för behandlingen Laglig grund
Person- och kontakt-information För att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som du har beställt och administrera vårt avtal med dig eller det bolag som du representerar. Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal som har ingåtts med Søder
Person- och kontakt-information För att vi ska kunna kommunicera med dig när du kontaktar oss via brev, telefon, e-post eller via våra sociala medier. Fullgörande av avtal, alternativt berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, t.ex. när du har begärt en offert på en tjänst eller i övrigt har synpunkter på eller frågor om Søders tjänster och tjänsteutbud
Person- och kontakt-information Uppfylla krav enligt lag, t.ex. bokföringskrav. Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra lagkrav.
Person- och kontakt-uppgifter Ärende-information Personlig information När du kontaktar oss via våra digitala kanaler för att söka jobb som, kommer dina kontaktuppgifter samt information om ärendet att behandlas av oss. Samtycke. Den jobbsökandes samtycke är en förutsättning för att vi ska kunna behandla ansökan, samt för att eventuellt kunna återkomma med ett jobberbjudande.
Person- och kontakt-uppgifter För marknadsförings- ändamål, däribland för marknadsföring via post eller e-post. Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för Søders berättigade intresse av att utveckla sina produkter och tjänster samt att attrahera flera kunder
Tekniska data För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster samt för att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på. Berättigat intresse Behandlingen är nödvändig för Søders berättigade intresse av att utveckla sina digitala tjänster i syfte att attrahera fler kunder.

 

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lag. De lagliga grunder som finns för behandling av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att Søder ska kunna fullgöra ett avtal, behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den enskilde, eller att behandling sker med stöd av den enskildes samtycke eller en intresseavvägning. Vi behandlar dina personuppgifter då vi har ett legitimt och berättigat intresse för detta, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare via webben eller sociala medier, eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler, en så kallad intresseavvägning. Om ändamålet för att behandla dina personuppgifter kräver ditt samtycke enligt tillämplig lagstiftning, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, normalt genom att du aktivt får klicka i en ruta i ett formulär eller ge samtycke via mail. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på den e-postadress som framgår under stycket ”Kontaktinformation” nedan.

 

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Søders rättsliga skyldigheter, t.ex. tillhandahålla beställd tjänst, tillvarata synpunkter, hantera klagomål eller reklamationer, följa lagstiftning, mm.

 

Skydd av personuppgifter

Vi är mycket måna om att hålla en hög säkerhet för dina personuppgifter och vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning, radering eller förstörelse. Såväl personuppgifter som övrig information om våra intressenter och kunder behandlas konfidentiellt. Søder kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder Søder sig av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Søders säkerhetsrutiner uppdateras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

 

Dina rättigheter – rätt till information samt klagomål

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Du har, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till Søder på den e-postadress som anges nedan under stycket ”Kontaktinformation”. Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Søder kommer att på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Søder är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av Søder, eller frågor om denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta Søder på den e-postadress som anges nedan under stycket ”Kontaktinformation”. Vänligen kontakta Søder om du är missnöjd med Søders behandling av dina personuppgifter, så kommer Søder att göra sitt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktig för Søder, och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på ett relevant och säkert sätt. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

 

Kontaktinformation

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: info@soder-reklambyra.se

 

Senast uppdaterad 180517